امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و چهاردهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا (٤٩١٨٦/٩٨/د) (1398/06/30)


فایلعنوان
صد و چهاردهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شوراصد و چهاردهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا