امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و پانزدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا (٤٩٢٢٤/٩٨/د) (1398/07/06)


فایلعنوان
صد و پانزدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شوراصد و پانزدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا