امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - یکصد و بیست و سومین جلسه فوق العاده کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورا (50304/98/د) (1398/08/22)


فایلعنوان
یکصد و بیست و سومین  جلسه فوق العاده کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورایکصد و بیست و سومین جلسه فوق العاده کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورا