امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - یکصد و بیست و هشتمین جلسه کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورا (50768/98/د) (1398/09/13)


فایلعنوان
یکصد و بیست و هشتمین  جلسه کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورایکصد و بیست و هشتمین جلسه کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورا