امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو شصتمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (1451/99/د) (1399/03/24)


فایلعنوان
يكصدو شصتمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو شصتمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا