امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو شصت ويكمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (1576/99/د) (1399/03/31)


فایلعنوان
يكصدو شصت ويكمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو شصت ويكمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا