امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو شصت ودومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (1768/99/د) (1399/04/11)


فایلعنوان
يكصدو شصت ودومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو شصت ودومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا