امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو شصت وسومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (1912/99/د) (1399/04/14)


فایلعنوان
يكصدو شصت وسومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو شصت وسومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا