امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو شصت وچهارمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (2086/99/د) (1399/04/21)


فایلعنوان
يكصدو شصت وچهارمين  جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو شصت وچهارمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا