امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو شصت وپنجمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (2198/99/د) (1399/05/01)


فایلعنوان
يكصدو شصت وپنجمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو شصت وپنجمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا