امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو شصت وششمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (2293/99/د) (1399/05/04)


فایلعنوان
يكصدو شصت وششمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو شصت وششمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا