امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو شصت وهفتمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (2542/99/د) (1399/05/11)


فایلعنوان
يكصدو شصت وهفتمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو شصت وهفتمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا