امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو شصت وهشتمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (2820/99/د) (1399/06/05)


فایلعنوان
يكصدو شصت وهشتمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو شصت وهشتمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا