امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو شصت ونهمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (2956/99/د) (1399/06/12)


فایلعنوان
يكصدو شصت ونهمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو شصت ونهمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا