امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو هفتادمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (3105/99/د) (1399/06/15)


فایلعنوان
يكصدو هفتادمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو هفتادمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا