امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو هفتاد ويكمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (3298/99/د) (1399/06/22)


فایلعنوان
يكصدو هفتاد ويكمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو هفتاد ويكمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا