امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصدو هفتاد و دومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا (3472/99/د) (1399/06/29)


فایلعنوان
يكصدو هفتاد و دومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورايكصدو هفتاد و دومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي واملاك شورا