امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

عنوانشمارهتاریخمشاهده
يكصد و سي و پنجمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا3764/99/د1399/07/06
يكصد و سي و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا3592/99/د1399/06/30
يكصد و سي و سومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا3369/99/د1399/06/23
يكصد و سي امين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز2813/99/د1399/05/28
يكصد و بيست و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا2638/99/د1399/05/15
يكصد و بيست و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز2364/99/د1399/05/01
يكصد و بيست و ششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز2204/99/د1399/04/25
يكصد و بيست و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا1886/99/د1399/04/11
بكصدو بيست و سومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي1762/99/د1399/04/04
يكصد و بيست و دومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز1490/99/د1399/03/24
يكصد و بيست و يكمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز1415/99/د1399/03/21
كارگروه ويژه بررسي دستورالعمل اجرايي بند5 ماده 80 (وظايف شوراي اسلامي شهر)1314/99/د1399/03/17
يكصد و بيستمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز922/99/د1399/03/13
يكصد و نوزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا1046/99/د1399/03/07
يكصد و هجدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا898/99/د1399/02/31
يكصد و دوازدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا382/99/د1399/01/20
يكصد و پانزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا323/99/د1399/02/03
يكصد و چهاردهمین جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا321/99/د1399/01/27
يكصد و سيزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا320/99/د1399/01/20
يكصد و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا52157/98/د1398/11/16
يكصد و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا52009/98/د1398/11/08
يكصد و ششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا51898/98/د1398/11/02
يكصد و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا51592/98/د1398/10/18
يكصد و سومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا51426/98/د1398/10/11
يكصد و دومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا51232/98/د1398/10/04
يكصد و يكمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا51077/98/د1398/09/27
يكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا50961/98/د1398/09/20
نود و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا50611/98/د1398/09/06
نود و هشتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا50505/98/د1398/08/29
جلسه كارشناسي كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا50065/98/د1398/08/06
نود وششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا50066/98/د1398/08/08
نود و پنجمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا49903/98/د1398/08/01
نود و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا49602/98/د1398/07/17
نود و سومین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا49359/98/د1398/07/10
هفتادمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٥٢٨٦/٩٧/د1397/11/27
شصت و نهمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٥١٣٩/٩٧/د1397/11/15
شصت و هشتمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٥٠٥٩/٩٧/د1397/11/11
شصت و هفتمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٥٠٤٨/٩٧/د1397/11/09
شصت و ششمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٤٩٤٨/٩٧/د1397/11/03
شصت و پنجمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٤٨٣٩/٩٧/د1397/11/01
شصت و چهارمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٤٥٢٥/٩٧/د1397/10/24