امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - شصت و چهارمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا (٤٤٥٢٥/٩٧/د) (1397/10/24)


فایلعنوان
شصت و چهارمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شوراشصت و چهارمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا