امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - شصت و پنجمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا (٤٤٨٣٩/٩٧/د) (1397/11/01)


فایلعنوان
شصت و پنجمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شوراشصت و پنجمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا