امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - شصت و ششمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا (٤٤٩٤٨/٩٧/د) (1397/11/03)


فایلعنوان
شصت و ششمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شوراشصت و ششمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا