امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - شصت و هفتمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا (٤٥٠٤٨/٩٧/د) (1397/11/09)


فایلعنوان
شصت و هفتمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شوراشصت و هفتمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا