امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - شصت و هشتمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا (٤٥٠٥٩/٩٧/د) (1397/11/11)


فایلعنوان
شصت و هشتمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شوراشصت و هشتمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا