امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - شصت و نهمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا (٤٥١٣٩/٩٧/د) (1397/11/15)


فایلعنوان
شصت و نهمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شوراشصت و نهمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا