امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و سيزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (320/99/د) (1399/01/20)


فایلعنوان
يكصد و سيزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و سيزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا