امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و چهاردهمین جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (321/99/د) (1399/01/27)


فایلعنوان
يكصد و چهاردهمین جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و چهاردهمین جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا