امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و هجدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (898/99/د) (1399/02/31)


فایلعنوان
يكصد و هجدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و هجدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا