امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و بيستمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز (922/99/د) (1399/03/13)


فایلعنوان
يكصد و بيستمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بيستمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز