امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - كارگروه ويژه بررسي دستورالعمل اجرايي بند5 ماده 80 (وظايف شوراي اسلامي شهر) (1314/99/د) (1399/03/17)


فایلعنوان
كارگروه  ويژه بررسي دستورالعمل اجرايي بند5 ماده 80  (وظايف شوراي اسلامي شهر)كارگروه ويژه بررسي دستورالعمل اجرايي بند5 ماده 80 (وظايف شوراي اسلامي شهر)