امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و بيست و يكمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز (1415/99/د) (1399/03/21)


فایلعنوان
يكصد و بيست و يكمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بيست و يكمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز