امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و بيست و دومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز (1490/99/د) (1399/03/24)


فایلعنوان
يكصد و بيست و دومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بيست و دومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز