امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - بكصدو بيست و سومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي (1762/99/د) (1399/04/04)


فایلعنوان
بكصدو بيست و سومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشيبكصدو بيست و سومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي