امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و بيست و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (1886/99/د) (1399/04/11)


فایلعنوان
يكصد و بيست و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و بيست و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا