امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و بيست و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز (2364/99/د) (1399/05/01)


فایلعنوان
يكصد و بيست و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بيست و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز