امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و بيست و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (2638/99/د) (1399/05/15)


فایلعنوان
يكصد و بيست و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و بيست و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا