امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و سي امين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز (2813/99/د) (1399/05/28)


فایلعنوان
يكصد و سي امين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و سي امين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر شيراز