امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و سي و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (3592/99/د) (1399/06/30)


فایلعنوان
يكصد و سي و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و سي و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا