امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

عنوانشمارهتاریخمشاهده
يكصد و چهل و هفتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري3820/99/د1399/07/10
يكصد و چهل و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري3819/99/د1399/07/09
يكصد و چهل و پنجمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري3694/99/د1399/07/03
يكصد و چهل و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري3651/99/د1399/07/02
يكصد و چهل و سومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري3514/99/د1399/06/27
يكصد و چهل و دومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري3314/99/د1399/06/23
يكصد و چهل و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري3313/99/د1399/06/20
يكصد و چهلمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري3178/99/د1399/06/16
يكصد و سي و نهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري3042/99/د1399/06/11
يكصد و سي و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري3019/99/د1399/06/06
يكصد و سي و هفتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري2954/99/د1399/06/04
يكصد و سي و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري2842/99/د1399/06/02
يكصد و سي و پنجمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري2646/99/د1399/05/16
يكصد و سي و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري2554/99/د1399/05/12
يكصد و سي و سومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري2430/99/د1399/05/05
يكصد و سي و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري2135/99/د1399/04/22
يكصد و سي امين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري1952/99/د1399/04/15
يكصد و بيست و نهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري1810/99/د1399/04/08
يكصد و بيست و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري1653/99/د1399/04/01
يكصد و بيست و هفتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري1460/99/د1399/03/25
يكصد و بيست و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري1249/99/د1399/03/18
يكصد و بيست و پنجمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري1137/99/د1399/03/11
يكصد و بيست و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري974/99/د1399/03/06
يكصد و بيست و سومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري858/99/د1399/02/28
يكصد و بيست و دومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري672/99/د1399/02/21
يكصد و بيست و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري455/99/د1399/02/14
يكصد و بيستمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري452/99/د1399/02/08
يكصد و هجدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري354/99/د1399/02/07
يكصد و هفدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري151/99/د1399/01/26
يكصد و شانزدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري100/99/د1399/01/24
يكصد و پانزدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري43/99/د1399/01/17
يكصد و چهاردهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري52663/98/د1398/12/21
يكصد و سيزدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري52419/98/د1398/12/04
يكصد و دوازدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري52126/98/د1398/11/15
يكصد و دهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري52021/98/د1398/11/08
يكصد و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51757/98/د1398/10/29
يكصد و هفتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51590/98/د1398/10/22
يكصد و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51514/98/د1398/10/15
يكصد و پنجمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51305/98/د1398/10/08
يكصدو چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51281/98/د1398/10/05
صد و سومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51166/98/د1398/10/01
صد و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50947/98/د1398/09/21
يكصدمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50847/98/د1398/09/17
نود و نهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50667/98/د1398/09/10
نود و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50595/98/د1398/09/05
نود و هفتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50508/98/د1398/09/03
نود و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50373/98/د1398/08/26
نود و پنجمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50143/98/د1398/08/12
نود و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري49992/98/د1398/08/06
نود و سومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري49853/98/د1398/07/28
نود و دومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري49678/98/د1398/07/22
نود و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري49656/98/د1398/07/21
نودمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری49407/98/د1398/07/14
هشتاد و نهمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٩٢٩٩/٩٨/د1398/07/07
هشتاد و هشتمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٩١٢٨/٩٨/د1398/06/31
شصت و چهارمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٥٢٨٧/٩٧/د1397/11/28
شصت و سومین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٥١٠٥/٩٧/د1397/11/14
شصت و دومین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٤٩٣٥/٩٧/د1397/11/07
شصت و یکمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٤٧٨٥/٩٧/د1397/10/30
شصتمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٤٦٠٩/٩٧/د1397/10/23