امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - شصتمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (٤٤٦٠٩/٩٧/د) (1397/10/23)


فایلعنوان
شصتمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهریشصتمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری