امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - شصت و دومین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (٤٤٩٣٥/٩٧/د) (1397/11/07)


فایلعنوان
شصت و دومین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهریشصت و دومین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری