امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - شصت و سومین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (٤٥١٠٥/٩٧/د) (1397/11/14)


فایلعنوان
شصت و سومین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهریشصت و سومین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری