امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - شصت و چهارمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (٤٥٢٨٧/٩٧/د) (1397/11/28)


فایلعنوان
شصت و چهارمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهریشصت و چهارمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری