امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - هشتاد و هشتمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (٤٩١٢٨/٩٨/د) (1398/06/31)


فایلعنوان
هشتاد و هشتمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهریهشتاد و هشتمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری