امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - هشتاد و نهمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (٤٩٢٩٩/٩٨/د) (1398/07/07)


فایلعنوان
هشتاد و نهمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهریهشتاد و نهمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری