امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نودمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (49407/98/د) (1398/07/14)


فایلعنوان
نودمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهرینودمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری