امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نود و دومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (49678/98/د) (1398/07/22)


فایلعنوان
نود و دومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرينود و دومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري