امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - يكصد و چهل و دومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (3314/99/د) (1399/06/23)


فایلعنوان
يكصد و چهل و دومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرييكصد و چهل و دومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري