امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - يكصد و چهل و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (3651/99/د) (1399/07/02)


فایلعنوان
يكصد و چهل و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرييكصد و چهل و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري