امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

عنوانشمارهتاریخمشاهده
نودوسومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا3913/99/د1399/07/13
نودودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا3752/99/د1399/07/05
نودويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا3535/99/د1399/06/29
نودمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا3370/99/د1399/06/22
هشتادونهمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا3071/99/د1399/06/12
هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا2822/99/د1399/05/28
هشتادوهفتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه‌گذاري شورا2419/99/د1399/05/04
هشتادوششمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا2137/99/د1399/04/21
هشتادوپنجمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا1824/99/د1399/04/07
هشتادوچهارمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا1506/99/د1399/03/24
جلسه مشترك كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري و كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك شورا1122/99/د1399/03/10
هشتادودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا834/99/د1399/02/27
هشتادويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا227/99/د1399/01/30
هشتادمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا42/99/د1399/01/16
هفتادونهمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا52217/98/د1398/11/19
هفتادوهشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا52072/98/د1398/11/14
هفتادوهفتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا51922/98/د1398/11/05
هفتادوششمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا51894/98/د1398/11/02
هفتادوپنجمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا51486/98/د1398/10/14
هفتادوچهارمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا51153/98/د1398/09/30
هفتادوسومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا50822/98/د1398/09/16
هفتادودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا50689/98/د1398/09/09
هفتادويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا50397/98/د1398/08/25
هفتادمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا49994/98/د1398/08/04
شصت و هشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٩٠٨٨/٩٨/د1398/06/30
پنجاه و ششمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٥٢٤٢/٩٧/د1397/11/25
پنجاه و پنجمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٥٠٨٧/٩٧/د1397/11/14
پنجاه و چهارمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٤٩٤٩/٩٧/د1397/11/07
پنجاه و سومین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٤٨٠٠/٩٧/د1397/10/30
پنجاه و دومین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٤٦٤٦/٩٧/د1397/10/26