امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - پنجاه و دومین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (٤٤٦٤٦/٩٧/د) (1397/10/26)


فایلعنوان
پنجاه و دومین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراپنجاه و دومین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا